Pakiet Doradca Podatkowy PLUS

ComArch S.A.|Optima dla BR » Pakiety START

Cena brutto:3 929,85PLN

Cena netto: 3 195,00 PLN


Comarch OPT!MA Doradca Podatkowy to produkt dedykowany Biurom Rachunkowym, które świadczą swoje usługi dla firm i osób fizycznych prowadzących księgowość w sposób uproszczony (księga przychodów i rozchodów) oraz na zasadzie ewidencji ryczałtowej.
Dołączony moduł Księga Handlowa umożliwia prowadzenie obsługi Ksiąg Rachunkowych dla firm, zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.
Dołączony moduł Płace i Kadry umożliwia prowadzenia dokumentacji ZUS i spraw pracowniczych, czyli ewidencji etatów i umów, generowanie list płac, deklaracji, itd., oraz elektroniczne przesyłanie ich do urzędów.

Moduł Biuro Rachunkowe skutecznie usprawnia organizację pracy biura, dzięki zarządzaniu i kontroli zadań oraz ewidencji postępu procesu rozliczania klienta, narzędzie analizy rentowności obsługi klienta oraz efektywności pracowników. Obsługę baz danych klientów optymalizują operacje seryjne. Moduł Kasa/Bank usprawnia analizę i prognozowanie przepływów finansowych oraz ich windykację. Elektroniczna wymiana danych z bankiem przyspiesza proces rozliczeń płatności. Dodatkowo Użytkownik otrzymuje łatwy w obsłudze moduł fakturujący do prowadzenia sprzedaży usług własnych.

Pakiet Comarch OPT!MA Doradca Podatkowy otrzymał Najwyższe Wyróżnienie "W - Rekomendowane przez Forum Doradców Podatkowych".
Wyróżnienie zostało przyznane przez Czytelników miesięcznika Forum Doradców Podatkowych w kategorii "Oprogramowanie szczególnie cenione w pracy kancelarii doradcy podatkowego.

Comarch OPT!MA Doradca Podatkowy zawiera:

 • Comarch OPT!MA Księga Handlowa w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych,
 • Comarch OPT!MA Księga Podatkowa w wersji rozszerzonej dla Biur Rachunkowych,
 • Comarch OPT!MA Płace i Kadry w wersji rozszerzonej dla Biur Rachunkowych,
 • Comarch OPT!MA Środki Trwałe
 • Comarch OPT!MA Faktury
 • Comarch OPT!MA Kasa/Bank
 • Comarch OPT!MA Biuro Rachunkowe
 • 12 miesięczna gwarancja i Comarch ASYSTA (wsparcie mailowo-telefoniczne Producenta,
 • komplet podręczników w formie elektronicznej
 • moduł zabezpieczający MemoHasp na USB


Wersja rozszerzona dla Biur Rachunkowych oznacza możliwość prowadzenia obsługi nieograniczonej ilości baz kontrahentów, bez konieczności dokupowania jakichkolwiek dodatkowych modułów, ani wnoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat za założenie bazy nowego klienta.


Opis Modułu Księga Handlowa

Moduł Księga Handlowa wyposażony jest w funkcjonalności pozwalające na:

 • stworzenie wielopoziomowego planu kont,
 • podział na dzienniki cząstkowe,
 • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • definiowanie zestawień księgowych,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wydruki deklaracji rocznych,
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • jednoczesną pracę na dwóch okresach obrachunkowych,
 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.,
 • prowadzenie analiz finansowych.

Pełna integracja modułów Comarch OPT!MA pozwala na bezkonfliktową współpracę między nimi, co oznacza, że informacje zawarte w pozostałych modułach stanowią bazę danych także dla modułu Księga Handlowa.


Wielopoziomowy plan kont


Księga Handlowa pozwala na automatyczną generację i przesyłanie Deklaracji VAT do odpowiedniego urzędu drogą elektroniczną. Wszystkie dane potrzebne do jej wypełnienia pobierane są z bazy danych programu, dzięki czemu użytkownik unika pomyłek. Co więcej Comarch OPT!MA daje możliwość odebrania Urzędowego poświadczenia Odbioru, gwarancji dotarcia e-deklaracji do urzędu.


Zapisany na stałe Schemat księgowyLista Zestawień księgowych


Korzyści

Comarch OPT!MA Księga Handlowa to solidne narzędzie, pozwalające na prowadzenie pełnej księgowości. Moduł Księga Handlowa to:

 • gwarancja poprawności wyliczanych danych, ponieważ system jest zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • możliwość prowadzenia rozliczeń i księgowań walutowych wyrażonych w walucie i w PLN, dzięki wielowalutowości programu,
 • oszczędność czasu, dzięki zastosowaniu schematów księgowych, a także automatycznego księgowania cyklicznych operacji (księgowania okresowe),
 • szybki dostęp do potrzebnych informacji poprzez możliwość definiowania indywidualnych zestawień księgowych,
 • pełna kontrola kwot księgowanych dokumentów, dzięki funkcji „kontrola kręgu kosztów”,
 • możliwość planowania księgowanych kwot na poszczególnych kontach (budżetowanie),
 • łatwe i szybkie przeglądanie i drukowanie zestawienia obrotów i sald.


Opis Modułu Księga Podatkowa

Comarch OPT!MA Księga Podatkowa to narzędzie umożliwiające przede wszystkim prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej, poprzez Księgę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:

 • zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • rejestrów VAT,
 • ewidencji dodatkowej,
 • ewidencji wynagrodzeń,
 • ewidencji przebiegu pojazdu,
 • spisu z natury,
 • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych.

Moduł Księga Podatkowa, współpracuje z pozostałymi modułami Comarch OPT!MA, dzięki czemu procesy dekretacji dokumentów w księdze podatkowej bądź w ewidencji ryczałtowej zachodzą automatycznie.

Księga Podatkowa współpracując z poniższymi modułami umożliwia:

 • Faktury - Bezpośrednie przeniesienie wystawionych faktur do odpowiednich rejestrów księgi podatkowej, a następnie przeksięgowanie ich do odpowiednich kolumn książki podatkowej lub ewidencji ryczałtowej;
 • Kasa/Bank - Przeniesienie z modułu Księga Podatkowa - Rejestry VAT, zapisów do rejestrów kasowo/bankowych oraz przyszłych płatności do Preliminarza Płatności;
 • Środki Trwałe - Przeksięgowywanie do Księgi Podatkowej odpisów amortyzacyjnych;
 • Kadry i Płace - Szybkie zaksięgowanie listy płac pracowników poprzez ujęcie w Księdze Podatkowej wynagrodzeń oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę.


Lista zapisów KPiR


Moduł Księga Podatkowa to także:
 • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów,
 • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów z możliwością wprowadzenia zmian),
 • możliwość ograniczania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
 • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L,
 • współpraca z modułem Analizy.


Okno deklaracji VAT-7


Korzyści

Prowadzenie uproszczonej księgowości czyli Księgi Przychodów i Rozchodów może być bardzo proste i w zasięgu każdego przedsiębiorcy jeśli wspomagane jest odpowiednim narzędziem informatycznym. Dzięki wykorzystaniu programu Comarch OPT!MA moduł Księga Podatkowa zyskujesz:

 • możliwość prowadzenia ewidencji księgowej we własnym zakresie,
 • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów,
 • automatyczne przenoszenie dokumentów z innych modułów do KP,
 • możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysyłania e-deklaracji,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • naliczenie wynagrodzeń dla kilku pracowników.Opis Modułu Płace i Kadry
Moduł Płace i Kadry umożliwia m. in.:
 • możliwość zaimportowania danych pracowników z programu Płatnik,
 • rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
 • eksport oraz import umów zleceń do arkusza kalkulacyjnego,
 • zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów,
 • kontrolę stopnia wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika,
 • export/import danych kadrowych pracowników i informacji o ich czasie pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (MS Office Excel lub Open Office Calc),
 • odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
 • wyliczanie wynagrodzenia akordowego,
 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu będą naliczały się automatycznie na wskazanych listach,
 • podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe,
 • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
 • modyfikację danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania naliczania podatku,
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
 • korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON, (Wn-D wraz z załącznikami),
 • wyliczanie składek ZUS i deklaracji dla właścicieli,
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.Formularz danych pracownikaFormularz wypłaty pracownikaKorzyści

Moduł Kadry i Płace wydatnie wspomaga pracę działu kadrowo - płacowego każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca w dziale kadr i płac jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji.

Z modułem Kadry i Płace firma zyskuje:

 • możliwość zawierania umów z pracownikiem na dowolnie wybraną formę zatrudnienia,
 • łatwość prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach,
 • pełną kontrolę nadgodzin pracowników, dzięki automatycznemu rozliczaniu nadgodzin,
 • bezproblemową współpracę z programem Płatnik oraz SOD – offline
 • dużą elastyczność w definiowaniu i naliczaniu wynagrodzeń pracownikom, uwzględniających różnorodne dodatki płacowe,
 • oszczędność czasu dzięki funkcji seryjnego wprowadzania zmian na kartotekach pracowniczych, a także poprzez seryjne naliczanie deklaracji np. PIT-11, PIT-40,
 • dostępność wszelkich formularzy związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika.


Opis Modułu Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

Funkcjonalność aplikacji pozwala na:

 • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
 • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa);
 • zastosowanie szczególnych przypadków amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia.

Rozbudowana karta środka trwałego umożliwia wprowadzanie wielu informacji opisujących dany środek trwały, w tym przypisanie go do konkretnej osoby, co w efekcie usprawnia jego ewidencjonowanie i analizowanie w wielu wymiarach.


Kartoteka środka trwałego


Moduł posiada także kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • rejestrację „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
 • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.


Możliwość prowadzenia amortyzacji dwutorowo


Korzyści

Comarch OPT!MA Środki Trwałe to:
 • przyspieszenie pracy poprzez możliwość zbiorczego naliczenia odpisów amortyzacyjnych,
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia w jednym programie,
 • pełna kontrola wykorzystywanych środków trwałych,
 • pewność lepszej dbałości o środki trwałe, dzięki możliwości przypisania go do konkretnej osoby.Opis Modułu Biuro Rachunkowe

Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się niezbędnym narzędziem w pracy każdego biura. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę operatora w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych baz (Klientów). Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch OPT!MA, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w wybranej bazie Comarch OPT!MA bez konieczności dodatkowego logowania.


Informacje o bazach klientów


Comarch OPT!MA Biuro Rachunkowe umożliwia:
 • wykorzystanie indywidualnie definiowanych cech/atrybutów, za pomocą których można dokładnie opisać każdego kontrahenta, zgodnie z potrzebami biura,
 • wysłanie e-maila, wywołanie komunikatora typu Skype czy otwarcie strony internetowej Klienta – poprzez kliknięcie w wybrany atrybut,
 • sortowanie i grupowanie Klientów wg wybranych cech/atrybutów,
 • sprawdzenie etapów prac związanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów,
 • integracji modułu Biuro Rachunkowe z modułem Obieg Dokumentów. Dzięki temu widoczne są wszystkie dokumenty wprowadzone w obu modułach. Użytkownik ma możliwość edytowania i usuwania już istniejących dokumentów oraz dodawania nowych,
 • wykonania operacji seryjnych jak np. obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, import dokumentów poprzez Internetową Wymianę Dokumentów,
 • rejestrowanie oraz analizowanie czasu pracy poświęconego na obróbkę danych poszczególnych klientów,
 • przygotowania wielu analiz w kontekście wskazanych baz klientów,
 • wykonania czynności administracyjnych, takich jak kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch OPT!MA,
 • eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.


Lista zobowiązań podatkowych klienta


Moduł Biuro Rachunkowe usprawnia codzienną pracę. Analizy jakie można przygotować są bardzo pomocne zarówno w przygotowaniu informacji dla klienta, jak również w sprawdzaniu rentowności współpracy z danym klientem. Comarch OPT!MA w połączeniu z modułem Biuro Rachunkowe to doskonałe narzędzie pracy dla każdego biura.


Okno analizy wprowadzonych dokumentów